Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові"

2 травня 2018
2957

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 
"Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові"

 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові" (далі – проект Розпорядження), яким пропонується реалізувати заходи, спрямовані на розв'язання проблематики у сфері забезпечення рівного та своєчасного доступу громадян до якісних та безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості. Стратегія визначає підходи та засади управління, безпеки та стабільності функціонування національної системи крові шляхом належної організації її роботи, що передбачає централізоване управління та належне фінансування на рівні держави, заготівлю крові від добровільних безоплатних донорів, впровадження сучасних технологій заготівлі, переробки донорської крові на компоненти, тестування, зберігання та розподілу, впровадження систем управління якістю та гемонагляду, а також підготовки та навчання медичного персоналу, що запобігатиме поширенню трансфузійно-трансмісивних інфекцій та забезпечуватиме надання достатньої за обсягами трансфузіологічної допомоги населенню з використанням якісних та безпечних компонентів донорської крові.

 

Проект Розпорядження, Стратегія розвитку національної системи крові, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України.

 

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому або електронному вигляді протягом 15 днів з дня опублікування на адреси:

 

Міністерство охорони здоров'я України 01601, Київ, вул. М. Грушевского, 7, контактна особа: Гаврилюк А., e-mail: [email protected]

 

ДУ «Центр громадського здоров’я» Міністерства охорони здоров'я України 04071, м. Київ, вулиця Ярославська, 41, контактна особа: Славінська І., тел.: +380 44 425 43 54, e-mail: [email protected]

 


 

ПРОЕКТ

 

Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові та затвердження плану заходів щодо її реалізації

 

1. Схвалити Стратегію розвитку національної системи крові на період до 2022 року, що додається.

 

2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року, що додається.

 

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міськім державним адміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

 

подавати кожного року до 01 березня поточного року Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення та подання у місячний строк Кабінетові Міністрів України.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
«Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові та затвердження плану заходів щодо її реалізації»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України (далі – проект Розпорядження) спрямований на виконання Угоди про асоціацію, укладеної між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої (Глава 22. Громадське здоров’я) (далі – Угода про асоціацію), щодо зобов’язання розвивати співробітництво в галузі охорони здоров’я з метою підвищення рівня його безпеки та захисту здоров’я людини як передумови сталого розвитку та економічного зростання країни.

У цьому контексті особливо нагальною потребою є вжиття державою заходів, спрямованих на забезпечення якості та безпечності субстанцій людського походження, зокрема крові, тканини та клітин, а також поступового наближення законодавства та практики до принципів acquis ЄС.

Наявні в Україні елементи системи донорської крові залишаються децентралізованими за відомчими та територіальними ознаками і характеризуються перманентною нестачею важливих ресурсів: фінансових, матеріально-технічних, кадрових. Як наслідок, виник ряд проблем, що мають критичний вплив на належне функціонування вищезазначеної системи і потребують невідкладного розв’язання. На сьогодні громадяни не мають рівноправного та своєчасного доступу до якісних та безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості.

Зниження обсягів заготівлі крові та її компонентів до критичного рівня за останні десятиліття виникло через стійке зменшення кількості добровільних безоплатних донорів.

Незадовільне фінансування установ системи крові протягом останніх десятиліть призвело до зношеності основних фондів і, як наслідок, до неадекватної забезпеченості сучасними технологіями заготівлі донорської крові та її компонентів, їх переробки, тестування, зберігання та розподілу. Стан інфекційної та імунологічної безпеки продуктів донорської крові не відповідає базовим міжнародним стандартам і потребує першочергового покращення.

Означене підтверджується Технічним звітом за результатами роботи делегації ЄС з оцінки стану установ системи крові в Україні, яка відбулася 25–27 серпня 2015 року. Оцінку проведено в рамках виконання статті 428 глави 22 розділу V Угоди про асоціацію.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета прийняття проекту полягає у визначенні напрямів і механізмів формування національної системи крові для впровадження в Україні європейських та міжнародних стандартів і практик діяльності системи крові щодо забезпечення рівноправного своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у необхідній кількості шляхом затвердження Стратегії розвитку національної системи крові на період жо 2022 року (в подальшому – Стратегія).

 

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про донорство крові та її компонентів», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України».

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів щодо реалізації цієї Стратегії буде здійснюватись за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються на відповідний рік, благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Розпорядження потребує погодження з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та правової експертизи, НАМН.

 

6. Регіональний аспект

Проект Розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць, оскільки передбачає передачу центральними органами виконавчої влади частини повноважень органам місцевого самоврядування щодо оперативного управління національною системою крові, тому потребує погодження з органами місцевого самоврядування та органами місцевої влади, а також з всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування.

 

6 1 . Запобігання дискримінації

У проекті Розпорядження відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті Розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України, обговорено з громадськістю, суб’єктами господарювання, органами місцевого самоврядування.

Проект представлений та розглянутий на спільному засіданні за участю представників Міністерства та Координаційної робочої групи експертів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 510 від 20 березня 2018 року МОЗ «Про Координаційну робочу групу експертів з питань безпеки крові». Усі отримані пропозиції та зауваження враховані в процесі представлення та розгляду.

 

8 1. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект Розпорядження не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект потребує погодження із Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект не є регуляторним актом.

 

10 1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта сприятиме збереженню існуючих і створенню нових робочих місць, підвищенню рівня зайнятості населення.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття цього проекту створить узгоджені підходи та засади (напрями, механізми) для розбудови належно організованої та сучасної національної системи крові як важливого компонента системи громадського здоров’я, що дозволить формувати та реалізовувати ефективну державну політику, спрямовану на впровадження в Україні здоров’я, що дозволить формувати та реалізовувати ефективну державну політику, спрямовану на впровадження в Україні європейських та кращих міжнародних стандартів і практик у діяльності установ системи крові для забезпечення рівноправного своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних продуктів донорської крові у необхідній кількості.

 

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН