Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я»

19 березня 2018
1608

Повідомлення про оприлюднення

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я»

Пояснювальна записка

Аналіз регуляторного впливу

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я»

 

Міністерство охорони здоров'я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров’я» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», а також пункту 4 Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 821-р.

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров'я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров'я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: [email protected], [email protected]).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.


 

 

ПРОЕКТ

 

Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

1) Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – Порядок), що додається;

2) Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я Національною службою здоров’я, що додається.

 

2. Установити, що до моменту державної реєстрації Національної служби здоров’я, повноваження стосовно забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я покладаються на Міністерство охорони здоров’я.

 

3. Установити, що передбачені Порядком функціональні можливості електронної системи охорони здоров’я впроваджуються поступово відповідно до етапів реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення згідно із Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 

4. Установити, що до моменту запровадження електронної взаємодії центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я з державними електронними інформаційними ресурсами, розпорядники таких ресурсів зобов'язані надавати на запити Міністерства охорони здоров’я та Національної служби здоров’я інформацію, що міститься у відповідних державних інформаційних ресурсах та необхідна для функціонування електронної системи охорони здоров'я, протягом десяти робочих днів з моменту отримання таких запитів.

 

5. Включити в центральну базу даних електронної системи охорони здоров'я дані, що містяться в електронній системі обміну медичною інформацією, створеній на підставі Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р (Офіційний вісник України, - 2017 р., № 2, ст. 50), та Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року№ 821-р (далі – електронна система обміну медичною інформацією), та забезпечити верифікацію відповідних даних.

 

6. Внести зміни до актів Кабінету Міністрів України, що додаються.

 

7. Національній службі здоров’я:

забезпечити створення та функціонування центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, подання документів для отримання висновку щодо комплексної системи захисту інформації в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

 

8. Центральним органам виконавчої влади протягом трьох місяців:

розробити та затвердити передбачені Порядком нормативно-правові акти;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з Порядком.

 

9. Визнати такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 р. № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 47, ст. 1832).

 

10. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р 30 листопада 2016 року, перехід на нову систему закупівель медичних послуг супроводжується створенням та постійним вдосконаленням сучасної платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 2 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон) електронна система охорони здоров’я - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами через відкритий програмний інтерфейс (АРI).

Згідно з пунктом 8 частини першої статті 7 Закону Уповноважений орган забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я.

Згідно з частиною четвертою статті 11 Закону Уповноважений орган зобов’язаний опубліковувати на офіційному веб-сайті дані, накопичені в електронній системі охорони здоров’я, за умови знеособлення персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», в обсязі та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 функції уповноваженого органу посадлено на Національну службу здоров’я (далі – НСЗУ).

Згідно з частиною першою статті 11 Закону порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я затверджується Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних. Згідно з Перехідними положеннями Закону відповідний порядок має бути затверджений протягом трьох місяців з дати набрання чинності Законом.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом постанови пропонується створити електронну систему охорони здоров’я (далі – Система) та затвердити Порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – Система) та Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я, вносяться відповідні зміни до постанов Кабінету Міністрів України.

Завданням Системи є забезпечення пацієнтам можливості використання електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), та запровадження в Україні електронного документообігу в сфері медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Проектом постанови передбачено, що власником центральної бази даних (далі – ЦБД) є держава.

Розпорядником та володільцем Реєстру медичних спеціалістів та Реєстру суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я в ЦБД є Міністерство охорони здоров'я.

Розпорядником та володільцем інших реєстрів ЦБД та інформації в ЦБД є НСЗУ.

Адміністратором ЦБД є Державне підприємство “Електронне здоров’я”, яке належить до сфери управління МОЗ (далі – адміністратор ЦБД).

Згідно з проектом порядку Система мають забезпечувати, зокрема:

1) можливість реєстрації користувачів;

2) можливість створювати, вносити та переглядати рецепти, направлення, медичні записи, іншу інформацію та документи через електронні кабінети;

3) отримання пацієнтами інформації про осіб, які подавали запити щодо надання персоніфікованої інформації, що міститься в ЦБД, про такого пацієнта;

4) здійснення пошуку та перегляду відомостей в ЦБД;

5) можливість укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення та договорів про реімбурсацію за програмою медичних гарантій (далі – договори за програмою медичних гарантій), формування та подачі електронних звітів, первинних, розрахункових та інших документів за такими договорами (далі – електронні звіти) в ЦБД;

6) збереження, автоматичне резервування і відновлення даних, що передавались в ЦБД;

7) сумісність та електронну взаємодію ЦБД у встановленому законодавством порядку з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами;

8) надання інших електронних сервісів.

Захист інформації в ЦБД здійснюється відповідно до законодавства про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Обробка персональних даних в Системі здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Документообіг в Системі здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи, що вносяться до ЦБД, накладається електронний підпис автора або підпис, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону.

В ЦБД ведуться такі реєстри:

- Реєстр пацієнтів;

- Реєстр декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;

- Реєстр суб’єктів господарювання в сфері охорони здоров’я;

- Реєстр медичних спеціалістів;

- Реєстр медичних працівників;

- Реєстр договорів про медичне обслуговування населення;

- Реєстр договорів про реімбурсацію;

- Інші реєстри, визначені МОЗ.

Проект також врегульовує порядок реєстрації користувачів в Системі (пацієнтів, лікарів, керівників та уповноважених осіб закладів охорони здоров’я), їх права доступу, а також порядок підключення, призупинення доступу та відключення МІС від Системи.

Крім того, проектом постанови затверджено Порядок опублікування відомостей з електронної системи охорони здоров’я.

 

3. Правові аспекти

Проект постанови розроблено на виконання статті 11 Закону, а також пункту 4 Плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 821-р.

Правовідносини у відповідній сфері врегульовані в таких нормативно-правових актах: Основах законодавства України про охорону здоров’я, законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис», інших законодавчих актах України.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів, оскільки витрати на забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров’я закладені в Державному бюджеті України на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2308010 «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення».

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном та проведення правової експертизи у Мін’юсті.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Підходи, запропоновані в проекті постанови, були обговорені з громадськістю шляхом проведення тематичних зустрічей, презентацій на тематичних заходах.

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується питань розвитку науки і технологій.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту постанови забезпечить пацієнтам можливість використання електронних сервісів для реалізації їх прав за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Система має дозволити реалізувати принцип “гроші ходять за пацієнтом”, а також аналізувати ситуацію із станом здоров’я населення. Система має дозволити максимально автоматизувати та зробити прозорим процес закупівлі медичних послуг для населення. Ця система також відкриє можливість для створення “єдиного медичного простору” - координації і інтеграції між рівнями медичної допомоги.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН