Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Громадське обговорення (архів)

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України ...»

26 квітня 2018
3206

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10.10.1997 року № 306/680/21/66/5»


 

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10.10.1997 року № 306/680/21/66/5»

 

Проект наказу розроблено Міністерством охорони здоров'я України відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до Медичного департаменту МОЗ України в електронному вигляді на адресу [email protected].

Контактна особа: Зінченко О.М., тел. (044) 253 24 58

 


 

ПРОЕКТ

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ


Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10 жовтня 1997 року № 306/680/21/66/5

 

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

 

НАКАЗУЄМО:

 

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10 жовтня 1997 року № 306/680/21/66/5 «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 листопада 1997 року за № 534/2338.

 

2. Медичному департаменту Міністерства охорони здоров’я України забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України, заступника Міністра внутрішніх справ України, заступника Міністра юстиції України та заступника Генерального прокурора України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В.о. Міністра охорони здоров'я України

_____________

Міністр внутрішніх справ України

_____________

Генеральний прокурор України

_____________

Міністр юстиції України

_____________

У. СУПРУН

А. АВАКОВ

Ю. ЛУЦЕНКО

П. ПЕТРЕНКО

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10.10.1997 року № 306/680/21/66/5»

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання статті 12 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (в редакції 1995 року), Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх справ України, Генеральною прокуратурою України, Міністерством юстиції України було прийнято наказ від 10.10.1997 року № 306/680/21/66/5 «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини». Відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України», у частині четвертій  статті 12 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» слова «і Міністерства юстиції України» було виключено. Тобто, до акту законодавства, відповідно до якого було прийнято наказ «Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини» від 10.10.1997 року № 306/680/21/66/5, було внесено зміни, відповідно яких Міністерство юстиції України втратило повноваження на розробку зазначеного нормативно-правового акту.

Крім того, згідно з положеннями статей 3, 19, 21, 24 Конституції України людина, її честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та забороняється обробка персональних даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних. Відповідно до Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов. Відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Статті 4, 40 Основ законодавства України про охорону здоров'я передбачають, що основним принципами охорони здоров'я в Україні є дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій, а медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Таким чином, лише фізична особа, якої стосується конфіденційна інформація, відповідно до конституційного та законодавчого регулювання права особи на збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації має право вільно, на власний розсуд визначати порядок ознайомлення з нею інших осіб, держави та органів місцевого самоврядування, а також право на збереження її у таємниці.

У статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року визначено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції; органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Парламентська Асамблея Ради Європи в Резолюції № 1165 зазначила, що право кожної людини на приватність є основою демократичного суспільства.

Крім того, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» працівники Національної поліції не мають права або обов'язку виявляти та вести облік осіб, які вживають наркотики та мають наркотичну залежність, що входило до обов'язків міліції відповідно до п. 21 ст. 10 Закону України «Про міліцію», який втратив чинність.

З огляду на викладене, Міністерством охорони здоров'я України розроблено проект наказу «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України від 10.10.1997 року № 306/680/21/66/5» (далі – проект наказу).

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою наказу є приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

 

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері:

- Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

- Закон України «Про прокуратуру»;

- Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267;

- Положення про Міністерство юстиції України затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 02 липня 2014 р. № 228;

- Положення про Міністерство внутрішніх справ України затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878.

 

4.Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

6. Регіональний аспект

Прийняття даного проекту наказу не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6.1 Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект наказу не потребує громадської антикорупційної експертизи.

 

8. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

 

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не впливатиме на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Реалізація даного наказу дозволить привести нормативно-правові акти у відповідність до законодавства.

 

Заступник Міністра
охорони здоров’я України

Олександр ЛІНЧЕВСЬКИЙ