Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗУ від 17.12.2007 № 12.01-06/523 "Щодо вимог до заповнення окремих форм фінансової звітності у 2007 році в системі "БЕСТ-ЗВІТ"

17 грудня 2007
3724

Головним бухгалтерам та керівникам 
фінансових служб установ, організацій 
та закладів, підпорядкованих Міністерству
охорони здоров'я України

Згідно з Порядком складання фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженої відповідним Наказом Державного казначейства України від 04.04.2007 № 81 (далі Порядок) та змінами, затвердженими наказом ДКУ від 29.08.2007 № 169 (далі Наказ), МОЗ України надає рекомендації щодо порядку заповнення окремих форм квартальних фінансових звітів у 2007 році. Зазначені рекомендації надаються з відповідними коментарями щодо їх реалізації в системі "БЕСТ-ЗВІТ ".

1. Фінансова звітність за 2007рік готується установами, організаціями та закладами в системі "БЕСТ-ЗВІТ " та подається до МОЗ України як в паперовому так і в електронному вигляді. Звіт в електронному вигляді в форматі системи "БЕСТ-ЗВІТ " (файли *.zvb) попередньо надсилається електронною поштою в незашифрованому вигляді на адресу [email protected] в системі корпоративної електронної пошти МОЗ України "HealthMail". Установи та організації, які на момент здачі звітності з поважних причин не встигнуть зареєструватися у "HealthMail", як виключення можуть надсилати пакет звітності на адресу [email protected] Пакет звітності також надається на дискеті разом з паперовим варіантом звіту.

2. Заповнення форм фінансової звітності здійснюється відповідно до Порядку з урахуванням наступних рекомендацій.

Фінансова звітність має бути ув'язана між собою за взаємопов'язаними показниками (фактичними, касовими видатками та сумами дебіторської і кредиторської заборгованості, залишками матеріальних рахунків та грошових коштів, якщо такі є) в розрізі всіх кодів класифікації та класифікації кредитування (форма № 1 "Баланс", "форма № 2д", "форма № 4д", "форма № 7д").

Відповідно до пункту 1.13 Порядку показники квартальної фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним звітним даним органів Державного казначейства.

З метою забезпечення ідентичності звітів, що подаються до органів Держказначейства та Міністерства охорони здоров'я, МОЗ України рекомендує здійснювати звірку завізованих органами Держказначейства звітів з даними, внесеними до електронної бази даних відповідного органу Держказначейства.

Фінансова звітність розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в обов'язковому порядку візується у відповідному територіальному відділенні Державного казначейства за місцем обслуговування з проставленням підпису, печатки або штампа на кожному звіті.

Зведена фінансова звітність СЕС АР Крим, обласних СЕС, СЕС міст Києва та Севастополя підлягає обов'язковому візуванню у відповідних Головних управліннях Державного казначейства.

Зведена фінансова звітність Товариства Червоного Хреста України, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, Центральної СЕС на залізничному транспорті, Центральної СЕС на водному транспорті та Центральної бази спеціалізованого медичного постачання , що мають у своєму підпорядкуванні розпорядників (одержувачів) нижчих рівнів, розташованих в різних областях, в органах Державного казначейства не візується . Натомість вищезазначені установи додатково до зведеної фінансової звітності надають розшифрування форм №2д, №4-1д, №4-2д, №7д-заг.фонд та №7д-спец.фонд в розрізі підпорядкованих ним розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Відповідні форми заповнюються в електронному вигляді (файл MS Excel).

Додаток 1 форма № 1 "Баланс":

Звітні дані статей "Балансу" на початок року повінні бути тотожними даним графи "На кінець року" фінансового звіту попереднього звітного періоду.

У розшифровці позабалансових рахунків форми № 1 "Баланс" наводяться суми залишку на початок року (які також повінні бути тотожними даним "Залишок на кінець звітного періоду"фінансового звіту попереднього звітного періоду), надходження та вибуття протягом звітного періоду, залишку на кінець періоду.

У Розділі II ( форми № 1 "Баланс"). Оборотні активи:

- рядок 187 "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не включена до рядків 181-186, і в тому числі за розрахунками на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи, дебіторської заборгованості ліквідаційної комісії АКБ "України" або інших банків.

Додаток 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма № 2д, № 2м):

Звертаємо увагу на те, що у графі 5 "Затверджено на відповідний період" проставляється затверджена на звітний період сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань наводяться дані за такими кодами економичної класифікації видатків:

- 1110 оплата праці працівників бюджетних установ;

- 1120 нарахування на заробітну плату;

- 1132 медикаменти та перев"язувальні матеріали;

- 1133 продукти харчування;

- 1160 оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- 1171 дослідження і розробки, окремі заходи розвітку по реалізації державних (регіональних) програм;

- 1172 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до західів розвітку;

- 1340 поточні трансферти населенню;

- 5000 інші видатки.

Дані за іншими КЕКВ не проставляються .

Додаток 5 "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма № 4-3д, № 4-3м):

Також у графі 5 "Затверджено на відповідний період" проставляється затверджена на звітний період сума помісячного розпису витрат спеціального фонду бюджету, як і по загальному фонду бюджету у формі № 2д.

Додаток 12 "Довідка про дебіторску заборгованість":

За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду необхідно у пояснювальній записці (додаток 11) зазначити причини проведення відповідної попередньої оплати та виникнення дебіторської заборгованості. Дані у рядку "Разом" Довідки (графи 3, 7, 9, 6) повінні дорівнювати даним у рядку 020 форми № 7 "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами" загальний чи спеціальний фонд (відповідно графи 4, 5, 6, 7 ).При заповненні графи 7 "Всього дебіторська заборгованість на звітну дату" Довідки потрібно розписати ці дані у графах 8, 9 або 10.

Додаток 13 "Довідка про депозитні операції бюджетних установ":

- сума у рядку 010 графа 3 "Рахунки в банках" (з них: р.020 "національна валюта" та р. 030 "іноземна валюта") не повинна перевищувати суму у рядку 244 графа 4 форми № 1 Баланс.

- сума у рядку 040 графа 3 "Рахунки в казначействі" не повинна перевищувати суму у рядку 270 графа 4 форми № 1 Баланс.

- сума у рядку 050 графа 3 "Розрахунки за депозитними сумами" повинна дорівнювати сумі рядку 428 графа 4 форми № 1 Баланс,

Додаток 14 "Інформація про виконання статті 73 Закону України " Про Державний бюджет України на 2007рік"

- у рядку "Доходи", графа 3, "Затверджено кошторисом на рік" проставляється початковий план, затверджений в кошторисі установи, без урахування внесених до нього змін (відповідно додатку № 3 до "Закону про Державний бюджет України на 2007 рік"),

- у рядку "Доходи", графа 4, "Фактично надійшло" надаються дані, які відповідають даним у рядках 020 та 030 графи 8 "Надійшло коштів" форми 4-1д.

- у рядку "Доходи", графа 5, "Понадпланові надходження" відображається різниця між гр.4 і гр.3.

Якщо обсяги власних надходжень перевищують відповідні витрати, то передбачається спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, установа спрямовує кошти наступним чином:

- 50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

- 50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

При цьому установа здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Додаток 15 "Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами":

- суму, зазначену у рядку 110 "Розрахунки за іншими операціями" необхідно розписати у рядках 111, 112 та 113 таким чином, щоб дані у відповідних графах рядку 110 дорівнювали сумам у рядках 111, 112 та 113. Роз'яснення щодо цих сум надаються окремо у пояснювальної записці.

Форми 3 "Звіт про штати та контингенти":

Увага! Всі форми 3 (крім 3-19) створюються у групи форм " МОЗ України - звітність", а саме:

а) "Ф.3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ" (код форми F31M0Z01) заповнюється науково-дослідними установами окремо по кожному з наявних кодів програмної класифікації видатків (відповідно КПКВ 2301020, 2301050, 2301060, 2301410 та 2301420);

б) "Ф.3-2 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів" заповнюється закладами освіти (відповідно КПКВ 2301070, 2301080 та 2301120) за такою схемою:

 

№ п/п Код форми Нове найменування форми Розрахункові графи
1 F3201Z02 Форма 3-2.оз. 1 (заг. ф.), підготовка гр.3=гр.5+гр.13, гр.4=гр.6+гр.14,
гр.5=гр.7+гр.9=гр.11,
гр.6=гр.8+гр.10+гр.12,
гр.13=гр.15+гр.17, гр.14=гр.16+гр.18
- схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
- блок "Ш Разом студенти (учні, слухачі)" розділу А "Виконання плану..." розраховується шляхом складання відповідних показників блоків І та ІІ
2 F3201S02 Форма 3-2.оз. 1 (спец. ф.), підготовка
3 F3202Z02 Форма 3-2.оз. 2 (заг. ф.), підвищення - схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
4 F3202S02 Форма 3-2.оз. 2 (спец. ф.), підвищення
5 F3203S03 Форма 3-2.оз. 3 (спец. ф.) підготовчі курси - схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
6 F3210Z03 Форма 3-2 (заг. фонд у т.ч. сироти) - схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
7 F32DB03 Довідка до розділу Б "Інші показники ф. 3-2 - схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою

в) "Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення" - річна - (код форми F3_403) - заповнюється закладами охорони здоров'я по кожному з наявних кодів програмної класифікації (КПКВ 2301100, 2301110, 2301170, 2301180, 2301190, 2301200, 2301230, 2301250, 2301340, 2301350, та 2301520);

Форма № 3-4 складається бюджетними закладами на підставі кошторисів з урахуванням змін внесеними на протязі звітного періоду, а також на основі типових форм первинної облікової документації.

До первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належать:

- наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, припинення трудового договору;

- особова картка;

- наказ (розпорядження) про надання відпустки;

- табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати;

- інші документи первинного та бухгалтерського обліку, затверджені у встановленому порядку, що характеризують кількісний та якісний склад працівників, їхній дохід у грошовій, натуральний формах, а також розміри пільг і компенсацій

Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день.

В обліковій кількості штатних працівників за кожний календарний день враховуються особи, які фактично працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах незалежно від виду трудового договору.

У випадку передачі або прийому у звітному періоді закладів (структурних підрозділів), штатів і контингентів, зміни у мережі необхідно відображати у звіті як за плановими, так і за звітними показниками, з початку року, незалежно від терміну цих змін. При цьому обґрунтування зміни плану по мережі, штатах та контингентах подається у пояснювальній записці до звіту.

Звітні дані по мережі, штатах і контингентах мають бути достовірними, об'єктивними, реальними і на початок звітного року повинні відповідати фактичним данім на кінець минулого року.

При складанні "Ф.3-4 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів охорони здоров'я та соціального забезпечення" заповнюється кожний рядок:

- рядок 010 - Установи - кількість установ;

- рядки 020-025 - Штатні одиниці - заповнюється чисельність медичного та іншого персоналу виходячи з кількості зайнятих посад (ставок), включаючи посади (ставки), що зайняті сумісниками та особами, які прийняті на тимчасову роботу на вакантні посади (ставки). Посада головного лікаря включається до загальної кількості лікарських посад. Фактична наявність штатних посад на початок року і на кінець року (гр. 4 і гр. 5) та середня кількість штатних посад (гр. 7) визначається по кількісному складу, включаючи осіб тимчасово відсутніх у зв'язку з хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин. Показник середньорічної кількості штатних одиниць по річному плану (гр. 6) заповнюється відповідно до розрахунків по плановому фонду оплати праці на поточний рік (форма додається).

- рядки 030-035 - Фонд оплати праці - річний план (гр. 6) та виконано за звітний рік (гр. 7) відображається основна заробітна плата (по кошторису та фактична), відповідних категорій штатних працівників, без урахування виплати за чергування, роботу в святкові та вихідні дні, оплати консультантів, виплат по компенсаціях за невикористану відпустку, вихідної допомоги при звільненні та інших одноразових виплат. Звертаємо увагу на те, що дані рідів 030-035 - Фонд оплати праці - заповнюються в тис. грн.

Щодо планових показників про кількість ліжок і ліжко-днів у звичайних стаціонарах, стаціонарах денного перебування та денних стаціонарах, а також дані про кількість лікарських відвідувань в амбулаторно-поліклінічних закладах (гр. 6 у форми 3-4), то дані наводяться за розрахунками до кошторису, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України.

- рядки 040, 060 і 080 - Ліжка - щодо показників фактичної кількості розгорнутих ліжок (гр. 7) наводяться за даними статистичного звіту форми № 47- здоров.

Розгорнутим ліжком вважається кожне ліжко, яке фактично обладнане і готове до прийняття хворих, незалежно від того зайняте воно чи ні. Ліжка, які тимчасово не працюють внаслідок дезинфекції, карантину, або поточного чи капітального ремонту приміщень, належать до числа фактично розгорнутих. Тимчасові (приставні) ліжка до числа розгорнутих ліжок не включаються, але кількість днів, проведених хворими на цих ліжках, включаються до показника "Ліжко-дні" до рядків 050, 070 і 090.

- рядки 050, 070 і 090 - Ліжко-дні - показник фактичної кількості (гр. 7) визначається за підсумком фактичного числа хворих на початок кожного дня звітного періоду за даними статистичного оперативного обліку, що веде заклад.

Основним показником діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів, як самостійних, так і об'єднаних з лікарнями, є кількість відвідувань хворими лікарів.

- рядок 100 - Лікарські відвідування - показник планової кількості таких відвідувань (гр. 6) визначається виходячи з кількості лікарів, що ведуть амбулаторний прийом за окремими спеціальностями та нормами навантаження за годину. (гр. 7) вказується фактична кількість відвідувань до лікарів в поліклініці та лікарями хворих на дому за кожний день звітного періоду по даних обліку.

У закладах охорони здоров'я, що підпорядковані МОЗ, наводяться відвідування до лікарів-стоматологів і зубних лікарів (рядок 102) та інші відвідування - (рядок 103).

- рядки 110-180 - планові показники (гр. 6) наводяться у кількості і сумі, яка затверджена кошторисом, з урахуванням змін внесених на протязі звітного періоду, а по виконанню ( гр. 7) - за фактичними даними.

Інформація щодо зовнішньої кубатури будівель наводиться за умови, що будівлі утримуються на балансі закладу.

Планові та фактичні показники по формі 3-4 за квартал складається у порядку, визначеному для річної форми 3-4.

г) "Ф.3-8 Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах" заповнюються закладами підготовки та-підвищення кваліфікації (КПКВ 2301070, 2301080) та науково-дослідними установами, що здійснюють підготовку наукових кадрів (КПКВ 2301050, а саме: УкрНДІ соц. і суд. псих. та наркології ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології ; Укр. НДІ медсоцпроблем інвалідності ; УНПЦ екстреної меддопомоги і медицини катастроф ) та мають видатки по виду видатків "Стипендії", передбачені планом використання бюджетних коштів, окремо по загальному та спеціальному фондах за такою схемою:

 

№ п/п Код форми Нове найменування форм Розрахункові графи
1 F38MZZ02 Форма 3-8.оз.(заг. фонд) гр.3=гр.5+гр.7, гр.4=гр.6+гр.8
- схема розрахунків окремих рядків форм здійснюється за діючою практикою
2 F38МZS02 Форма 3-8.оз.(спец. фонд)

Форма 3-19 "Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і установ" - річна - в системі "БЕСТ - ЗВІТ" створюється у групи форм " Держказначейство - річна звітність" і визначена як " Ф. №3-19 (річна) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і установ" код (F3_1903) та заповнюється:

- за загальним фондом - методичні кабінети (КПКВ 2301090);

- за спеціальним фондом - організації, установи та заклади, що мають штатні одиниці, які утримуються за рахунок спеціального фонду.

Звертаємо увагу на те, що рядки 040 і 050 - "у тому числі фонд оплати праці штатного персоналу" складається в тис. грн.

3. Особливості підготовки звітності в системі "БЕСТ-ЗВІТ", на які необхідно звернути увагу:

Всі форми фінансової звітності створюються у групі форм " Держказначейство - квартальна звітність", крім зазначених нижче форм, які створюються у групі форм " МОЗ України - звітність", а саме:

а) Ф.№ 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" - інші міністерства, код - F2D_IM08 * ;

б) Ф.№ 4-1д (валюта) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", код - F41VAL08 * ;

в) Ф.№ 4-1д (депозит) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами", код - F41DEP06;

г) Ф.№ 4-2д (валюта) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", код - F42VAL08 * ;

д) Ф.№ 4-3д "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду", код - F43_IM08 * ;

е) Ф.№ 7д (заг. фонд) "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" - інші міністерства, код - F7DZIM08 * ;

ж) Ф.№ оз.2д/4д "Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів", код - FOZ24DO1.

*) фактичні коди зазначених форм у системі "БЕСТ-ЗВІТ" можуть відрізнятися від наведених вище.

Форми звіту вводяться у відповідному періоді (для звіту за 2007 рік це "Річна звітність" ) послідовно, в порядку збільшення номерів форм (Форма 1 "Баланс", форма 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду", і т.д.), при цьому забезпечується правильне перенесення вхідних залишків та інших даних.

Розпорядники бюджетних коштів, що для зведення фінансової звітності використовують версію "Корпорація" системи "БЕСТ-ЗВІТ" надсилають до МОЗ України виключно зведений звіт, не включаючи до пакету звіти мережі підпорядкованих розпорядників, для забезпечення чого під час вивантаження пакету для відправки до МОЗ України (Функція "Експортувати на електронний носій") перемикач "Експорт даних підзвітних установ" повинен бути вимкнений (у відповідному полі позначка повинна бути відсутня ).

4. Санепідстанція АР Крим, обласні санепідстації, санепідстанції міст Києва та Севастополя до фінансового звіту за квартал та річних звітів за 2007 та наступні роки надають "Мережу установ та організацій, які отримують кошти з Державного бюджету України", що використовується відповідним управлінням Державного казначейства України для фінансування підпорядкованих ним санепідустанов, на електронному (в форматі програмного забезпечення "Мережа") та паперовому носіях.

Нагадуємо, що:

- Державним казначейством України вносяться зміни та доповнення до інструктивних бухгалтерських документів. З "Переліком нормативних документів, що регулюють фінансово - майнові відносини закладів, установ та організацій, підпорядкованих МОЗ України" (далі Перелік) можна ознайомитись на офіційному веб-cайті МОЗ України (рубрика "Економіка та фінанси" розділу "для фахівців" рубрикатора, адреса: www.moz.gov.ua).

- Перелік додається на 13 аркушах.

- За наказами про зміни та доповнення до Інструкції, за листами про надання роз'яснень звертайтеся до відділень Державного казначейства або шукайте електронні версії зазначених документів на веб-сайті Верховної Ради України (сторінка пошуку zakon.rada.gov.ua).