Збільшити шрифт
Змінити на синій
Змінити на чорно-білий

Документи з питань економіки та фінансів

Лист МОЗ від 12.01-06/648 "Щодо вимог до заповнення окремих форм фінансової звітності за 2009 рік в системі "БЕСТ-ЗВІТ""

8 грудня 2009
4089

Головним бухгалтерам установ, організацій та закладів, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України

Згідно з Порядком складання фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затвердженої відповідним Наказом Державного казначейства України (далі Порядок), МОЗ України надає рекомендації щодо порядку заповнення окремих форм річного фінансового звіту за 2009 рік. Зазначені рекомендації надаються з відповідними коментарями щодо їх реалізації в системі "БЕСТ-ЗВІТ". В разі, якщо Інструкцією, що буде затверджена ДКУ до звіту за 2009 рік, передбачатимуться інші вимоги до фінансового звіту, Міністерством додатково буде надано відвідні роз'яснення.

Фінансова звітність за 2009 рік готується установами, організаціями та закладами в системі "БЕСТ-ЗВІТ " та подається до МОЗ України як в паперовому так і в електронному вигляді. Звіт в електронному вигляді в форматі системи "БЕСТ-ЗВІТ " (файли *.zvb) попередньо надсилається електронною поштою в незашифрованому вигляді на адресу [email protected] в системі корпоративної електронної пошти МОЗ України "HealthMail". Установи та організації, які на момент здачі звітності з поважних причин не встигнуть зареєструватися у "HealthMail", як виключення можуть надсилати пакет звітності на адресу [email protected] Пакет звітності також надається на дискеті разом з паперовим варіантом звіту.

Фінансова звітність має бути ув'язана між собою за взаємопов'язаними показниками (фактичними, касовими видатками та сумами дебіторської і кредиторської заборгованості, залишками матеріальних рахунків та грошових коштів, якщо такі є) в розрізі всіх кодів класифікації та класифікації кредитування ( форма № 1 "Баланс", "форма № 2д", "форма № 4д", "форма № 7д").

Відповідно до Порядку показники річної фінансової звітності розпорядників бюджетних коштів повинні відповідати аналогічним звітним даним органів Державного казначейства.

З метою забезпечення ідентичності звітів, що подаються до органів Держказначейства та Міністерства охорони здоров'я, МОЗ України рекомендує здійснювати звірку завізованих органами Держказначейства звітів з даними, внесеними до електронної бази даних відповідного органу Держказначейства.

Фінансова звітність розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів в обов'язковомупорядку візується у відповідному територіальному відділенні Державного казначейства за місцем обслуговування з проставленням підпису, печатки або штампа на кожному звіті.

Зведена фінансова звітність СЕС АР Крим, обласних СЕС, СЕС міст Києва та Севастополя підлягає обов'язковому візуванню у відповідних Головних управліннях Державного казначейства.

Зведена фінансова звітність Товариства Червоного Хреста України, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів, Центральної СЕС на залізничному транспорті, Центральної СЕС на водному транспорті та Центральної бази спеціалізованого медичного постачання , що мають у своєму підпорядкуванні розпорядників (одержувачів) нижчих рівнів, розташованих в різних областях, в органах Державного казначейства не візується .

Відповідно до Порядку, що надає право головним розпорядникам бюджетних коштів державного бюджету установлювати для підвідомчих установ додаткові довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову інформацію, не передбачену наказом Державного казначейства України, Міністерство охорони здоров'я просить додатково надати наступну інформацію:

а) Одержувачі бюджетних коштів - ДП "Укрвакцина", Товариство Червоного Хреста, ДУО "Політехмед", ДП "Укрмедпостач", ДП "Інститут екогігієни та токсикології ім. Медведя", ДП "УКРНДІ медицини транспорту", ДП "медико-екологічних проблем Донбасу", ДП "Державний НДЦ з проблем гігієни харчування", ДП "Ін-т паліат. та хоспіс. мед.", ДСОЦ "Дружба" ДП ВО Південний машинобудівний завод ім. Макарова, ДП "УІОЦ МОЗ України" надають додатково;

- форму № 2 "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду " із заповненням графи 9 "Фактичні видатки" за відповідними КЕКВ (виключно на паперових носіях),

- довідку про рух грошових коштів за 2009 рік,

- довідку про дебіторську заборгованість.

б) Товариство Червоного Хреста України, Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів, Центральна СЕС на залізничному транспорті, Центральна СЕС на водному транспорті та Центральна бази спеціалізованого медичного постачання до зведеної фінансової звітності додатково надають розшифрування форм №2д, №4-1д, №4-2д, №7д-заг.фонд та №7д-спец.фонд в розрізі підпорядкованих ним розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів. Відповідні форми заповнюються в електронному вигляді (файл MS Excel).

 

Заповнення форм фінансової звітності здійснюється відповідно до Порядку з урахуванням наступних рекомендацій:

Форма № 1 "Баланс"

Звітні дані статей "Балансу" на початок року повинні бути тотожними даним графи "На кінець року" фінансового звіту попереднього звітного періоду.

Актив Розділ I. Необоротні активи:

- рядок 112 "Нематеріальні активи " - дані первісної вартості повинні дорівнювати даним рядку 300 "Нематеріальні активи" форми № 5 "Звіт про рух необоротних активів";

- рядок 122 "Основні засоби" - дані первісної вартості повинні дорівнювати даним рядку 100 "Основні засоби" форми № 5 "Звіт про рух необоротних активів";

- рядок 132 "Інші необоротні матеріальні активи" - дані первісної вартості повинні дорівнювати даним рядку 200 "Інші необоротні матеріальні активи" форми № 5 "Звіт про рух необоротних активів";

- рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво" дорівнює даним рядку 400 "Незавершене капітальне будівництво" форми № 5 "Звіт про рух необоротних активів".

У розшифровці позабалансових рахунків форми № 1 "Баланс" наводяться суми залишку на початок року (які також мають бути тотожними даним "Залишок на кінець звітного періоду" фінансового звіту попереднього звітного періоду), надходження та вибуття протягом звітного періоду, залишку на кінець періоду.

Форма № 5 "Звіт про рух необоротних активів"

- дані графи 3 "Наявність на початок року" за 2009 рік повинні відповідати даним графи 4 "Наявність на кінець року" за 2008 рік (форми № 5) по всім рядкам.

Форма № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів";

- дані графи 3 "Залишок на початок року" за 2009 рік повинні відповідати даним графи 4 "Залишок на кінець року" за 2008 рік (форми № 6) по всім рядкам.

- рядок 141 та 201 "з них централізоване постачання" дані в цих рядках заповнюються у тому разі коли е дані у рядках 140 "безоплатних надходжень в межах головного розпорядника бюджетних коштів" та 200 "безоплатно передано в межах головного розпорядника бюджетних коштів".

Форма № 9 "Звіт про результати фінансової діяльності" ;

- загальний фонд рядок 200 "Проведені видатки звітного року" з них капітальні - рядок 202 та надання кредитів - рядок 203 повинні дорівнювати даним формі № 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" по КЕКВ 2000 "Капітальні видатки".

- спеціальний фонд рядок 500 "Проведені видатки звітного року" проставляються дані по всім 4-м формам (№4-1д, №4-2д, №4-3д, №4-3д.1, №4-4д). З них поточні - рядок 501, капітальні - рядок 502 та надання кредитів - рядок 503. Капітальні видатки повинні відповідати даним по КЕКВ 2000 "Капітальні видатки" по усім формам (№4-1д, №4-2д, №4-3д, №4-3д.1, №4-4д).

Дані у рядку 460 "Перераховано залишок" та рядку 470 "Отримано залишок" проставляються тільки у тому разі, якщо вони є у формах № 4-1д та № 4-2д.

УВАГА! При заповненні показників у формі № 9:

  • а) завжди зі знаком мінус ( - ) зазначаються дані рр. 221,521 "у тому числі дебіторська заборгованість";

  • б) можуть зі знаком мінус ( - ) зазначатися дані у рр. 230, 240 та 530, 540 "результати переоцінок" та "Інші видатки".

  • в) за результатами розрахунків можуть зі знаком мінус ( - ) зазначатися показники у рр.220 та 520 "Списана заборгованість" та рр.300 та 600 "Фінансовий результат за загальним (спеціальним) фондом".

 

Звірка показників форми №9 (додатково до передбачених Порядком) здійснюється за наступними рекомендаціями:

№ з/п Показники, що зіставляються Порівняльні показники
1 Рядок 100, графа 4 Форма 9 рядок 101 графа 4 плюс рядок 102 графа 4
2 Рядок 200, графа 4 Форма 9 рядок 201 графа 4 плюс рядок 202 графа 4 плюс рядок 203 графа 4
3 Рядок 220, графа 4 Форма 9 рядок 221 графа 4 плюс рядок 222 графа 4
4 Рядок 300, графа 4 Форма 9 рядок 300 графа 3 плюс рядок 100 графа 4 мінус рядок 200 графа 4 мінус рядок 210 графа 4 плюс рядок 220 графа 4 плюс рядок 230 графа 4 плюс рядок 240 графа 4
5 Рядок 400, графа 4 Форма 9 рядок 410 графа 4 плюс рядок 420 графа 4 плюс рядок 430 графа 4 плюс рядок 440 графа 4 плюс рядок 450 графа 4 мінус рядок 460 графа 4 плюс рядок 470 графа 4
6 Рядок 410, графа 4 Форма 9 рядок 411 графа 4 плюс рядок 412 графа 4 плюс рядок 413 графа 4 плюс рядок 414 графа 4
7 Рядок 420, графа 4 Форма 9 рядок 421 графа 4 плюс рядок 422 графа 4
8 Рядок 500, графа 4 Форма 9 рядок 501 графа 4 плюс рядок 502 графа 4 плюс рядок 503 графа 4
9 Рядок 600, графа 4 Форма 9 рядок 600 графа 3 плюс рядок 400 графа 4 мінус рядок 500 графа 4 мінус рядок 510 графа 4 плюс рядок 520 графа 4 плюс рядок 530 графа 4 плюс рядок 540 графа 4

 

Форма № 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах"

У разі коли у формі № 1 "Баланс" у рядку 184 ""Розрахунки з відшкодування завданих збитків" відображена заборгованість у графах 3 і 4, то ці дані повинні бути тотожними даним у формі № 15 у рядку 020 "віднесено на винних осіб" та рядку 120 "залишок заборгованості за винними особами на кінець року".

Довідка про депозитні операції бюджетних установ"

- сума у рядку 010 графа 3 "Рахунки в банках" (з них: р.020 "національна валюта" та р. 030 "іноземна валюта") не повинна перевищувати суму у рядку 243 графа 4 форми № 1 Баланс.

- сума у рядку 040 графа 3 "Рахунки в казначействі" не повинна перевищувати суму у рядку 270 графа 4 форми № 1 Баланс.

- сума у рядку 050 графа 3 "Розрахунки за депозитними сумами" повинна дорівнювати сумі рядку 428 графа 4 форми № 1 Баланс.

 

"Довідка про виконання статті 66 Закону України " Про Державний бюджет України на 2009 рік"

- у рядку "Доходи", графа 3, "Затверджено кошторисом на рік" проставляється початковий план, затверджений в кошторисі установи, без урахування внесених до нього змін (відповідно додатку № 3 до "Закону про Державний бюджет України на 2009 рік"),

- у рядку "Доходи", графа 4, "Фактично надійшло" надаються дані, які відповідають даним у рядках 020 та 030 графи 8 "Надійшло коштів" форми 4-1д.

- у рядку "Доходи", графа 5, "Понадпланові надходження" дані непроставляються.

 

"Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

- суму, зазначену у рядку 130 "Розрахунки за іншими операціями" необхідно розписати у рядках 131, 132 та 133 таким чином, щоб дані у відповідних графах рядку 130 дорівнювали сумі даних у рядках 131, 132 та 133. Роз'яснення щодо цих сум надаються окремо у пояснювальної записці;

- у рядку 110 відображається сума заборгованості АКБ "Україна" та інших ліквідованих банків.

"Довідка про дебіторську заборгованість"

За наявності дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду необхідно у пояснювальній записці (додаток 11) зазначити причини проведення відповідної попередньої оплати та виникнення дебіторської заборгованості. Дані у рядку "Разом" Довідки (графи 3, 7, 9, 6) повинні дорівнювати даним у рядку 020 форми № 7 "Звіту про заборгованість за бюджетними коштами" загальний чи спеціальний фонд (відповідно графи 4, 5, 6, 7 ).При заповненні графи 7 "Всього дебіторська заборгованість на звітну дату" Довідки потрібно розписати ці дані у графах 8, 9 або 10.

В разі, якщо у формі № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" за загальним фондом зазначено прострочену дебіторську чи прострочену кредиторську заборгованість, в обов'язковому порядку мають бути надані також наступні довідки:

  • "Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду";

  • "Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду";

  • "Довідка про рух грошових коштів за 2009 рік"

Дані, зазначені у рядку 070 "Власні надходження - перша група" (графи 5 та 6) мають дорівнювати сумі показників у рр. 080,090,100,110 по відповідних графах, а дані, зазначені у рядку 120 "Власні надходження - друга група" (графи 5 і 6) мають дорівнювати сумі показників у рядках 130 і 140 по відповідних графах.

 

Установи та заклади, яки мають поточні рахунки спеціального фонду в іноземній валюті складають форми № 4 з урахуванням наступних вимог:

1. Форми 4-1д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" та № 4-2д " Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" складаються по усіх видах доходів і видатків , а саме по грошових коштах у національній та іноземній валюті , а також по надходженням і відповідним видаткам у натуральній формі. Зазначені форми складаються по кожному коду програмної класифікації у розділі "Державне казначейство - річна (для квартальних звітів - квартальна) звітність у системі "Бест-звіт". Створення інших форм 4-1д та 4-2д у розділі "Державне казначейство - річна звітність" забороняється .

2. Окремо по надходженням і видаткам у іноземній валюті складаються форми 4-1д-іноземна валюта та 4-2д-іноземна валюта (розділ "МОЗ України - звітність" у системі "Бест-звіт"). Зазначені форми надаються довідково і в жодних звірках не враховуються.

3. У "Довідці про рух грошових коштів" у рядку 70 "Власні надходження-перша група" та у рядку 120 "Власні надходження-друга група" проставляються дані по надходженнях у вітчизняній і іноземній валюті та у натуральній формі разом, як це відображено відповідно у формах № 4-1д та 4-2д.

У рядку 050 "рахунки в органах Державного казначейства" зазначаються грошові кошти виключно у вітчизняній валюті.

Рядок 060 "рахунки в установах банків" не заповнюється .

У рядку 190 "Поточні рахунки в іноземній валюті" проставляються дані щодо коштів у іноземній валюті , враховані у рядках 070 та 120.

 

Форми звіту вводяться у відповідному періоді (для звіту за 2009 рік це "Річна звітність" ) послідовно, в порядку збільшення номерів форм (Форма 1 "Баланс", форма 2д "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду", і т.д.), при цьому забезпечується правильне перенесення вхідних залишків та інших даних.

Розпорядники бюджетних коштів, які для зведення фінансової звітності використовують версію "Корпорація" системи "БЕСТ-ЗВІТ" надсилають до МОЗ України виключно зведений звіт, не включаючи до пакету звіти мережі підпорядкованих розпорядників, для забезпечення чого під час вивантаження пакету для відправки до МОЗ України (Функція "Експортувати на електронний носій") перемикач "Експорт даних підзвітних установ" повинен бути вимкнений (у відповідному полі позначка повинна бути відсутня ).